top of page

Rodenstock Impression ERGO FS 2ERGO” มาจาก Ergonomics หมายถึง การยศาสตร์ในขณะทำงาน

ERGO เป็นเทคโนโลยีการผลิตเลนส์ที่ผ่านการคิดค้นและพัฒนามายาวนาน เพื่อให้ได้เลนส์สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ดีที่สุด ในด้านการมองเห็นและลักษณะของสรีระร่างกาย และ ศีรษะขณะทำงานImpression ERGO FS 2

เลนส์เฉพาะทางระยะกลาง-ใกล้ ด้วยคุณสมบัติที่เฉพาะของ Impression ERGO FS 2 ผู้ใช้สามารถออกแบบเลนส์ได้ตามความต้องการของการใช้งานจริงๆ ด้วยโปรแกรมอัจฉริยะ “Impression Consulting Tool” เช่น ระยะการมองจริง และความกว้างของมุมมองในแต่ละระยะ รวมทั้งยังคำนวณร่วมกับค่าพารามิเตอร์ของกรอบแว่น และลักษณะการสวมใส่แว่นของแต่ละบุคคล


Impression ERGO FS 2 จึงเป็นเลนส์ในอุดมคติสำหรับผู้ที่ต้องใช้สายตากับงานที่จำเพาะเจาะจงมากๆเช่น แพทย์ผ่าตัด ทันตแพทย์ วิศกร หรือสถาปนิก และผู้ที่ต้องการเลนส์ที่มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในปัจจุบัน


โดยสามารถเลือกได้ 3 ชนิดด้วยกัน ขึ้นอยู่กับระยะการใช้งานของแต่ละบุคคล

- Room เหมาะสำหรับการใช้งานตั้งแต่ 40 cm ไปจนถึง 250 cm

- PC เหมาะสำหรับการใช้งานตั้งแต่ 40 cm ไปจนถึง 150 cm

- Book เหมาะสำหรับการใช้งานตั้งแต่ 40 cm ไปจนถึง 120 cmสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ WALTZ ทุกสาขา และช่องทางออนไลน์ค่ะ

Comments


bottom of page