โครงสร้างและการใช้งานเลนส์กลางใกล้ หรือ เลนส์ 2 ระยะ