top of page

Night myopia หรือ ภาวะสายตาสั้นเมื่ออยู่ในที่มืดหรือตอนกลางคืน


เคยไหม เวลากลางคืน มองเห็นไม่ชัด แสงจากไฟตามท้องถนนดูฟุ้ง และพร่ามัวมากกว่าเวลากลางวัน อาการเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาสายตาสั้นเวลากลางคืน (night myopia)


สาเหตุการเกิดสายตาสั้นเวลากลางคืน มีดังนี้

1. ขนาดรูม่านตา ในที่มืดรูม่านตาของคนเราจะมีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อให้แสงเข้าสู่ตามากขึ้น แต่แสงบางส่วนไม่ตกลงบนจอรับภาพในตา(เกิด spherical aberration) ส่งผลให้ภาพที่มองเห็นเบลอมากกว่าเวลากลางวัน

2. Chromatic aberration เซลล์รับภาพที่จอตาปกติแล้วจะไวต่อคลื่นแสงสีเหลืองในเวลากลางวัน เปลี่ยนมาไวต่อแสงสีน้ำเงินซึ่งตกก่อนถึงจอตาทำให้เกิดค่าสายตาสั้นประมาณ -0.50 D


จากสาเหตุดังกล่าวทำให้ในเวลากลางคืนคนเราจะมีสายตาสั้นเพิ่มขึ้นประมาณ -0.50 D ส่งผลให้เกิดการมองเห็นที่แย่ลง เห็นแสงฟุ้งกระจาย รู้สึกไม่สบายตาได้


วิธีการแก้ไข

1. สวมแว่นที่มีค่าสายตาสั้นมากกว่าเวลากลางวันประมาณ -0.50 Dในเวลากลางคืน วิธีนี้จะช่วยทำให้การมองเห็นเวลากลางคืนดีขึ้น และรู้สึกสบายตามากขึ้น แต่แว่นตัวนี้ไม่ควรนำมาใส่ในเวลากลางวันเพราะอาจเกิดความไม่สบายตาได้

2. ใช้เลนส์เฉพาะทางสำหรับขับรถในเวลากลางคืน ซึ่งจะช่วยลดปริมาณแสงสะท้อนได้ดีกว่าเลนส์ทั่วไป ทำให้การมองเห็นคมชัดขึ้น สบายตามากขึ้น

3. เลือกใช้เลนส์ที่มีเทคโนโลยีการใช้ wavefront ซึ่งจะช่วยคำนวณ parameter ต่างๆมาเป็นอย่างดี ทั้งขนาดรูม่านตา ทั้งในที่มืดและที่สว่าง spherical aberration ทำให้สวมใส่สบายทั้งในเวลากลางวัน และกลางคืน

Comentarios


bottom of page